Stadgar Konstnärernas Kollektivverkstad Varberg

Föreningens uppgift

§ 1. Föreningens namn ska vara Konstnärernas kollektivverkstad Varberg.

§2. Föreningen är ideell och partipolitisk obunden. Verksamheten skall syfta till att främja medlemmarnas gemensamma intressen och eftersträvar samarbete och utbyte med liknande organisationer liksom konstnärliga yrkesutövare inom och utanför regionen.

§3. Föreningen kan ordna kurser och utställningar i egen regi. Föreningen skall aktivt arbeta för att nå den yngre generationen. Föreningen är öppen för konstutövare som kan uppvisa erforderlig kompetens i tekniker och material för att arbeta i verkstaden. Föreningen ska medverka till att sprida intresse för olika konstnärliga verksamheter framförallt inom olika grafiska tekniker.

Verksamheten skall bedrivas kollektivt vilket innebär att de enskilda medlemmarna har skyldighet att samverka och att med frivilliga insatser bidra till att verksamheten fungerar på bästa sätt samt att bistå styrelsen i dess arbete att leda föreningen.

Medlemmar och avgifter

§4. Medlemskap i föreningen söks genom ansökan och presentation av kunskaper i relevanta konstnärlig/a teknik/er. Medlem blir den som accepterar föreningens stadgar och betalar av årsmötet beslutade avgifter samt vars ansökan godkänts av styrelsen. Medlem är skyldig att rapportera och betala av styrelsen beslutade hyreskostnader vid arbete i föreningens lokaler samt för material. Person som inte är medlem får inte arbeta i verkstadslokalerna. Obehöriga personer får inte vistas i lokalerna av säkerhetsskäl.

§5. Medlem som trots skriftlig påminnelse resterar med medlemsavgiften i ett år utesluts ur föreningen. Om uteslutning av medlem i övrigt beslutar allmänt möte. Medlem bör inte uteslutas utan att denne beretts tillfälle att yttra sig.

 

Styrelse

§6. Föreningens styrelse ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, två ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Sekreterare och kassör väljs på två år, övriga ledamöter på ett år. Valberedningen bör eftersträva att hela styrelsen inte byts ut samtidigt.

§7. Styrelsen åligger:

  • Att fortlöpande upprätthålla kontakter med kommun och region i kulturella angelägenheter.
  • Att kassören i sitt arbete kräver in årsavgiften samt för räkenskaper som avslutas per kalenderår.
  • Att utse ansvariga personer för olika verksamhetsområden inom föreningen.
  • Att planera och hålla i medlemsmöten
  • Att bistå medlemmarnas föreslagna aktiviteter för föreningen samt att initiera, organisera och arrangera egna.
  • Att söka och föreslå inkomstmöjligheter utöver medlemsavgiften.
  • Att sekreteraren i sitt arbete skriver föreningens och styrelsens protokoll samt andra skrivelser.
  • För att styrelsebeslut ska vara giltigt krävs att minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller ordförandes utslagsröst.

Möten

§8. Föreningen ska ha minst tre medlemsmöten årligen, varav ett årsmöte och ett ordinarie höstmöte och minst 5 styrelsemöten per år. Ärende eller motion som önskas behandlas på årsmöte ska skriftligen inlämnas till styrelsen före januari månads utgång.

§9. Årsmötet hålls före första kvartalets utgång. Kallelse till årsmötet skall göras minst 14 dagar före mötet och uppta de ärenden som skall behandlas vid detta. Eventuella förslag till stadgeändringar ska alltid framgå av kallelsen liksom valberedningens förslag.

Vid årsmötet ska följande ärenden tas upp till behandling:

Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Val av två justeringsmän att justera årsmötets protokoll jämte ordförande.
Val av rösträknare
Föredragning av föregående årsmötesprotokoll.
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
Föredragning av ekonomisk berättelse och budgetförslag.
Föredragning av revisionsberättelse.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av styrelse.
Beslut om behörighet för två ledamöter i styrelsen som firmatecknare. Styrelsen kan utöver dessa besluta om ytterligare persons behörighet att teckna firman.
Val av revisor och en suppleant.
Val av tre ledamöter i valberedningen. En person väljs alltid på två år, övriga på ett år.
Föredragning av ansvariga medlemmar för olika verksamhetsområden inom föreningen
Fastställande av medlemsavgiftens storlek.
Föredragning av motioner från föreningens medlemmar

§10. Frågor vid årsmötet avgörs genom öppen omröstning såvida inte sluten omröstning begärs, detta förutsatt att stadgarna inte bestämmer annorlunda. Vid lika röstetal är ordförandens val utslagsgivande. Vid röstning med namnsedel och lika röstetal avgör lottning.

 

§11. Om förslag till ändring av, eller tillägg till dessa stadgar vill göras, ska styrelsen avge yttrande över förslaget vid närmast följande sammanträde. För förslagets antagande fordras att 2/3 av medlemmarna röstat för förslaget vid två på varandra följande möten, varav det ena är årsmöte. Ärendet måste ha meddelats på dagordningen i kallelsen till båda mötena.

 

Upplösning

§12. Beslut om upplösning kan endast träffas på årsmöte och i övrigt under samma villkor som krävs för stadgeändring.